Je certifie avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool dans mon pays de résidence.

Nous utilisons des cookies pour nous permettre de mieux comprendre comment le site est utilisé. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez cette politique.

Revenez nous voir lorsque vous serez majeur et que vous accepterez notre politique concernant les cookies.
nl
fr en

Privacy

1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

ABD DRINKS verwerkt de persoonsgegevens van de koper in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: GDPR), Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn werknemers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper, of zijn leveranciers, samenwerkt wanneer een dergelijke mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

ABD DRINKS verzamelt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de door haar aangeboden dienst, zoals vermeld en verzameld in de door de koper ingevulde bestelbon.

Door het invullen van het bestelformulier en het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden, geeft de koper, een betrokkene in de zin van de RGPD, uitdrukkelijk zijn toestemming dat zijn gegevens worden verzameld en verwerkt door ABD DRINKS, voor de noodzaak van de realisatie van de door deze laatste aangeboden diensten en services.

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn medewerkers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen waarmee de verkoper, of zijn leveranciers, samenwerkt wanneer deze mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

De door de verkoper verzamelde persoonsgegevens mogen voorts worden gebruikt om de verspreiding, via welk communicatiemiddel ook, van informatie over de bedrijfsactiviteiten van de verkoper onder zijn klanten mogelijk te maken.

De koper geeft de verkoper eveneens de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het opstellen van statistieken teneinde de communicatie te versterken en te personaliseren, met name via nieuwsbrieven/e-mails alsook in het kader van het personaliseren van de site volgens de door de kopers genoteerde voorkeuren, of voor het opvolgen van de solvabiliteit.

Deze informatie mag voorts worden gebruikt om de verspreiding, met om het even welk communicatiemiddel, van informatie over de bedrijfsactiviteiten van de verkoper onder zijn klanten mogelijk te maken.

De door de verkoper bewaarde gegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd, gecorrigeerd of verwijderd door middel van een eenvoudig verzoek per e-mail met als onderwerp "Verzoek/correctie/verwijdering van mijn persoonlijke gegevens" aan het e-mailadres info@baiadrinks.com.

2. Toegang tot persoonlijke gegevens

De koper heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die door de verkoper zijn verwerkt en verzameld, overeenkomstig de regels van artikel 15 van de GDPR.

De koper die van dit recht op toegang gebruik wil maken, moet hiervoor een verzoek naar de verkoper sturen per info@baiadrinks.com met als onderwerp "RGPD - verzoek om toegang tot gegevens".

De koper kan te allen tijde wijzigingen en correcties aanbrengen in de door de verkoper verzamelde persoonsgegevens (art. 16 RGPD) indien deze onjuist zijn. Hij heeft ook het recht zijn persoonsgegevens te wissen (Art. 17 RGPD) en tegen de verwerking ervan bezwaar te maken (Art. 15 RGPD).

De koper gaat ermee akkoord dat het verzamelen van persoonsgegevens en de verwerking ervan noodzakelijk zijn voor de verkoper om de dienst te verlenen, aangezien de verkoper geen contractuele relatie kan aangaan zonder persoonsgegevens van zijn klanten te verzamelen.

3. Bewaring van gegevens.

De verkoper mag persoonsgegevens bewaren om latere bestellingen te vergemakkelijken, onverminderd de rechten die de koper worden geboden en die zijn opgenomen onder punt 2.

Om te voldoen aan de verplichting om de persoonsgegevens van kopers tijdelijk en proportioneel te bewaren, worden deze gegevens 18 maanden na de laatste bestelling automatisch gewist, en wel 2 weken na het versturen van een e-mail waarin de koper op de hoogte wordt gesteld van de aanstaande verwijdering van deze gegevens en waarin de koper wordt verzocht opnieuw zijn toestemming te geven voor het bewaren van deze gegevens

Onverminderd het bovenstaande verbindt de verkoper zich ertoe de persoonsgegevens waarover hij beschikt niet aan een ander bedrijf of onderneming mee te delen.

4. Diversen - contact

Voor elk verzoek om informatie of voor elke aanvullende vraag over de verwerking van persoonsgegevens door ABD DRINKS , kunt u zich wenden tot https://baiadrinks.com/pages/privacy of contact opnemen met het bedrijf via e-mail op info@baiadrinks.com.