Je certifie avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool dans mon pays de résidence.

Nous utilisons des cookies pour nous permettre de mieux comprendre comment le site est utilisé. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez cette politique.

Revenez nous voir lorsque vous serez majeur et que vous accepterez notre politique concernant les cookies.
nl
fr en

Algemene voorwaarden voor onlineverkoop en gebruik van de website

1. Preambule

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen enerzijds de vennootschap ABD Drinks, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Chaussée de Marche 37/0002, 4121 Neupré, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0749.869. 386 hierna genoemd "de verkoper" en anderzijds elke professionele koper of consument die via de website van de verkoper tot aankoop wenst over te gaan, hierna genoemd "de koper"

.

Het volgende dient te worden verstaan:

2. Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de site van de verkoper wordt gedaan, ongeacht of de koper een professional of een consument is.

De verwerving van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopvoorwaarden.


Deze algemene verkoopvoorwaarden vervangen elke andere overeenkomst die eerder tussen de partijen is gesloten en hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.
De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die welke zijn opgenomen in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd.

De foto's in de catalogus worden louter ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel bindend.

4: Prijzen

De prijzen van de op de site getoonde producten en diensten zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen (BTW en andere toepasselijke belastingen).

De vermelde prijzen zijn exclusief eventuele transportkosten, deze worden bij de bestelling als extra punt vermeld.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. Niettemin zijn de op de bestelling toepasselijke prijzen die welke gelden op het tijdstip van de bevestiging van de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het tarief van de B.T.W. en andere toepasselijke belastingen die zich vóór de leveringsdatum voordoen, in zijn prijzen door te berekenen.

5. Geografische gebieden

De online verkoop van producten en diensten die op de website van de verkoper worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in de landen die door de website voor levering worden aangeboden.

5.1. Algemeen

De op www.baia drinks.com gekochte producten worden uitsluitend geleverd in de op de site aangegeven landen. Ze zullen worden afgeleverd op het adres dat op de bestelbon is aangegeven. De aangegeven tijden zijn indicatieve tijden en komen overeen met de verwerkingstijden van de verzending plus de levertijd.

In geval van een bestelling door een ingezetene van een ander land, op welke wijze dan ook, wijst de verkoper alle verantwoordelijkheid af voor een eventuele niet-levering en behoudt hij zich het recht voor de bestelde producten niet terug te betalen.
De koper aanvaardt dat geen enkele vertraging in de levering aanleiding kan geven tot annulering van de bestelling of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper.

Er zal geen terugbetaling van de bestelling plaatsvinden totdat deze in perfecte staat aan de afzender is geretourneerd. De term "perfecte staat" betekent in hun originele verpakking, zonder enige schade en met alle accessoires en eventuele geschenk(en) van de verkoper.

De verkoper heeft het recht om deelleveringen te doen. In geval van niet-levering van de goederen, zal de verkoper de koper hiervan op de hoogte brengen via e-mail op het adres dat vermeld staat op de bestelbon en zullen de eventueel door de koper betaalde sommen teruggestort worden, binnen de 60 dagen, zonder interest of andere vorm van schadevergoeding.

In geval van betaling per bankoverschrijving wordt de bestelling pas verwerkt na ontvangst van het bedrag. Bijgevolg gaan de bij het afsluiten van de bestelling vermelde leveringstermijnen in op de dag waarop de betaling door de verkoper is ontvangen, en kunnen zij dus afhankelijk van de datum van betaling worden verlengd.

De bij het afsluiten van de bestelling vermelde leveringstermijnen gaan in op de dag waarop de betaling door de verkoper is ontvangen, en kunnen dus afhankelijk van de datum van betaling worden verlengd.

De bij het afsluiten van de bestelling vermelde leveringstermijnen gaan in op de dag waarop de betaling door de verkoper is ontvangen, en kunnen dus afhankelijk van de datum van betaling worden verlengd.

De bij het afsluiten van de bestelling vermelde leveringstermijnen gaan in op de dag waarop de betaling door de verkoper is ontvangen.

Indien de koper beslist zijn bestelling te annuleren na betaling en dat zijn bestelling reeds buiten de lokalen van de verkoper werd doorgestuurd en in de loop van de levering werd geplaatst, zal ABD Drinks slechts tot terugbetaling overgaan wanneer de koper op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid een retourzending heeft uitgevoerd.

5.2. Overdracht van risico's

De eigendom en risico's met betrekking tot de door de koper bestelde producten gaan over op het moment van ontvangst van de producten.

5.3. Douanerechten

Wanneer de koper producten bestelt om aan hem te leveren in een ander land dan België, wordt de koper beschouwd als de bevoegde invoerder en moet hij als dusdanig voldoen aan de wetten en voorschriften die gelden in het land waar hij de goederen ontvangt.

De koper kan worden onderworpen aan invoerrechten of belastingen bij aankomst van de goederen in zijn land. Eventuele extra inklaringskosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper. ABD Drinks heeft geen controle over deze kosten en kan het bedrag ervan niet kennen. Aangezien het douanebeleid van land tot land verschilt, zijn alleen de plaatselijke douanediensten verantwoordelijk voor het verstrekken van dergelijke informatie aan de koper.

.

6. Bestellingen

De koper, die een product of een dienst wil kopen, moet verplicht:

De verkoop wordt geacht te zijn voltooid bij de bevestiging van de bestelling door de koper.

Er zullen geen goederen worden verzonden zonder orderbevestiging en ontvangst van de volledige betaling van de order.

Producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel, zal de verkoper de koper zo spoedig mogelijk via e-mail op de hoogte brengen. Deze zal de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen wachten (in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid) of het kosteloos annuleren van de bestelling van de onbeschikbare artikelen.

De verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de koper, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling of weigering van machtiging tot betaling per kredietkaart door bankinstellingen. In dit geval kon de verantwoordelijkheid van de verkoper in geen geval worden ingeroepen.

.

7. Recht van herroeping en afstand

Op grond van boek VI van het Wetboek van economisch recht heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. Dit herroepingsrecht wordt niet erkend aan de professionele koper.

.

Binnen deze termijn moet de consument de verkoper op de volgende wijze in kennis stellen van zijn voornemen om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken:

De terugzending aan de verkoper geschiedt, behoudens andersluidende instructies van de consument, naar het volgende adres, met een vervoermiddel naar keuze van de consument, die het bewijs van verzending dient te bewaren.

ABD Drinks
Chaussée de Marche 37/0002
4121 Neupré - België

De producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van alle accessoires, de gebruiksaanwijzing en de originele factuur/leveringsbon.
De aldus geretourneerde producten mogen niet zijn uitgepakt, niet zijn verzegeld, noch op enigerlei wijze zijn gebruikt.

Incomplete, bedorven, beschadigde of door de klant bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

Binnen de 30 dagen, na ontvangst en aanvaarding van de teruggezonden goederen, verbindt de verkoper zich ertoe elke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten, die ten laste blijven van de consument.

De consument kan het recht van afstand niet uitoefenen voor overeenkomsten:

  1. de levering van producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. van levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur die door de consument niet zijn verzegeld

8. Betalingsvoorwaarden

Betaling kan geschieden via alle middelen die door de website van de verkoper worden aangeboden.

In geval van bankoverschrijving moet het bedrag ten laatste binnen 48u op de bankrekening Belfius BE71 0689 3790 6969, BIC: GKCCBEBB gestort worden. Indien dit niet het geval is, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

De bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

De eventuele bankkosten voor de bankinstelling van de koper zijn volledig ten laste van de koper.

9. Levering

De leveringen vinden plaats op het adres dat op het bestelformulier is aangegeven en dat zich uitsluitend kan bevinden in het hierboven vermelde geografische gebied of op een door de koper bij de bestelling gekozen plaats van levering.

In geval van afwezigheid tijdens de levering op het door de koper meegedeelde adres, kan deze laatste binnen 48 uur vóór de levering contact opnemen met de verkoper om een andere leveringsdatum overeen te komen.

In geval van verkoop aan een consument worden de goederen voor risico van de verkoper vervoerd totdat de goederen op het door de koper opgegeven leveringsadres zijn afgeleverd. Vanaf dat moment draagt de koper alleen het risico. In geval van beschadiging van de geleverde goederen is de koper verplicht de goederen te weigeren of slechts te aanvaarden door middel van een schriftelijk voorbehoud op de afleveringsbon van de vervoerder, dat door de klant en de vervoerder gezamenlijk moet worden ingevuld. Elke klacht betreffende de geleverde goederen moet door de verkoper binnen 48 uur na de datum van ontvangst worden ontvangen. De klacht moet per post worden gestuurd naar het info@baiadrinks.com adres en vergezeld gaan van een kopie van de aankoopfactuur, de leveringsbon ingevuld met het bovenvermelde schriftelijke voorbehoud en minimaal 3 foto's die het voorbehoud op de leveringsbon illustreren. Na deze periode worden geen vorderingen wegens zichtbare gebreken meer in aanmerking genomen.

.

In geval van verkoop aan een beroepsbeoefenaar is het transport voor risico van de koper.
De door de verkoper opgegeven levertijden zijn strikt indicatief, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

In geval van vertraging in de levering, indien deze minstens vijftien werkdagen bedraagt en enkel in het kader van een niet gepersonaliseerde bestelling (artikel regelmatig uit voorraad), zal de koper zonder schadevergoeding kunnen afzien van zijn aankoop, voor geen van beide delen, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan verwittigt per e-mail binnen de 3 dagen die volgen op de kennisgeving van de vertraging in de levering door de verkoper. De koper zal dan binnen de 15 werkdagen het totale bedrag van zijn bestelling inclusief transportkosten (indien opgelopen op het ogenblik van de bestelling) terugbetaald krijgen via overschrijving op zijn bankrekening. De partijen zullen dan volledig van hun respectieve verplichtingen zijn ontheven.

In alle gevallen ontslaan de volgende omstandigheden de verkoper van zijn termijnverplichtingen:

  1. Overmacht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, technische incidenten, vertragingen bij leveranciers en tekorten aan arbeidskrachten).
  2. Als niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
  3. Als wijzigingen worden besloten door de koper na de bestelling.
  4. Als de koper niet binnen de gestelde termijn de gewenste informatie verstrekt.

10. Garantie

Voor consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt overeenkomstig de wet op de verkoop van consumptiegoederen.

De consument die de niet-overeenstemming van een verkocht product vaststelt binnen 2 jaar na de levering van het goed, moet de verkoper daarvan in kennis stellen binnen 2 maanden na de vaststelling per aangetekende brief of per e-mail.

Deze garantie dekt uitsluitend conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie.

De factuur of de factuur van de verkoop moet aan de verkoper worden gezonden.

De factuur of leveringsbon fungeert als garantiebewijs en moet door de consument worden bewaard en in origineel worden overgelegd.

De professionele koper heeft alleen recht op de garantie van de fabrikant.

Bederfelijke goederen vallen onder een bijzondere regeling zoals bij wet bepaald

11. Verantwoordelijkheden

De verkoper is in het online verkoopproces slechts gebonden door een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk en online betaling, zoals verlies van gegevens, indringing, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onbedoelde problemen.
De gegevens op de site worden te goeder trouw verstrekt. De voorgestelde links naar de sites van de fabrikanten en/of de partners worden ter informatie gegeven en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie afkomstig van deze sites.

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Hij verklaart dat hij de wettelijke leeftijd heeft om de door de verkoper verkochte producten in zijn land te bestellen en te consumeren. De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onnauwkeurigheid van de hem door de koper medegedeelde informatie.

.

12. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de producten en verschijnend op de site van de verkoper zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper.

Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, heruitzenden, of gebruiken in welke hoedanigheid dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, hetzij software, visueel of audio.

Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

13. Bescherming van persoonsgegevens

13.1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

ABD DRINKS verwerkt de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna GDPR), Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn werknemers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper, of zijn leveranciers, samenwerkt wanneer een dergelijke mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

ABD DRINKS verzamelt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de door haar aangeboden dienst, zoals vermeld en verzameld op het door de koper ingevulde bestelformulier.

Door het invullen van het bestelformulier en het aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden, geeft de koper, een betrokkene in de zin van de RGPD, uitdrukkelijk zijn toestemming dat zijn gegevens worden verzameld en verwerkt door ABD DRINKS, met het oog op de uitvoering van de door deze laatste aangeboden diensten en services.

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn medewerkers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper, of zijn leveranciers, samenwerkt wanneer een dergelijke mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

De door de verkoper verzamelde persoonsgegevens mogen voorts worden gebruikt om de verspreiding, via welk communicatiemiddel ook, van informatie over de bedrijfsactiviteiten van de verkoper onder zijn klanten mogelijk te maken.

De koper geeft de verkoper ook de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het opstellen van statistieken met het oog op het versterken en personaliseren van de communicatie, met name via nieuwsbrieven/e-mails alsook in het kader van het personaliseren van de site volgens de door de kopers genoteerde voorkeuren, of voor het opvolgen van de solvabiliteit.

Deze informatie mag voorts worden gebruikt om de verspreiding, via welk communicatiemiddel ook, van informatie over de bedrijfsactiviteiten van de verkoper onder zijn klanten mogelijk te maken.

De gegevens die door de verkoper worden bewaard, kunnen op elk moment worden opgevraagd, gecorrigeerd of verwijderd door een eenvoudig verzoek per e-mail met als onderwerp "Verzoek/correctie/verwijdering van mijn persoonlijke gegevens" naar het e-mailadres info@baiadrinks.com.

13.2. Toegang tot persoonlijke gegevens

De koper heeft recht op toegang tot de door de verkoper verwerkte en verzamelde persoonsgegevens, met inachtneming van de regels die zijn neergelegd in artikel 15 van de RGPD.

De koper die dit recht op toegang wil uitoefenen, moet een verzoek sturen naar de verkoper per info@baiadrinks.com met als onderwerp "RGPD - verzoek om toegang tot gegevens".

De koper kan te allen tijde wijzigingen en correcties aanbrengen in de door de verkoper verzamelde persoonsgegevens (art. 16 RGPD) indien deze onjuist zijn. Bovendien heeft hij het recht zijn persoonsgegevens te wissen (art. 17 RGPD) en tegen de verwerking ervan bezwaar te maken (art. 15 RGPD).

De Koper stemt ermee in dat het verzamelen van persoonsgegevens en de verwerking ervan noodzakelijk is voor de Verkoper om de dienstverlening te verzekeren, aangezien de Verkoper geen contractuele relatie kan aangaan zonder de persoonsgegevens van zijn klanten te verzamelen.

13.3 Bewaring van gegevens.

De verkoper mag persoonsgegevens bewaren om latere bestellingen te vergemakkelijken, onverminderd de rechten die de koper worden geboden en die onder punt 2 zijn opgenomen.

Om te voldoen aan haar verplichting om persoonsgegevens van kopers tijdelijk en proportioneel te bewaren, worden deze gegevens 18 maanden na de laatste bestelling automatisch gewist, en 2 weken na het versturen van een e-mail waarin de koper wordt geïnformeerd over de op handen zijnde verwijdering van deze gegevens en waarin de koper wordt verzocht opnieuw zijn of haar toestemming te geven voor het bewaren van deze gegevens.

Onverminderd het voorgaande verbindt de Verkoper zich ertoe geen persoonlijke gegevens waarover hij beschikt aan andere bedrijven of ondernemingen mee te delen.

13.4. Diversen - contact

Voor elk verzoek om informatie of voor elke aanvullende vraag over de verwerking van persoonsgegevens door ABD DRINKS , kunt u zich wenden tot www.baiadrinks.com/RGPD of contact opnemen met het bedrijf via e-mail op info@baiadrinks.com.

14. Bewijsmateriaal

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, de elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld: e-mail, computerback-ups, ...).

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van onze hoofdzetel.